วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตัวแปร ( Variable )

  ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแปรค่าได้ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสติปัญญา เชื้อชาติ เป็นต้น

ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป มักจะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิดคือ 
      1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของปรากฏการณ์ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนดหรือจัดกระทำได้ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรนี้
      2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห ์เพื่อตอบคำถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด
      นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous Variable) หรือ ตัวแปรควบคุม (control Variable)       ผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อน เหล่านี้ จากการตรวจสอบเอกสาร

     ตัวแปรเกินอาจเกิดขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
    1. จากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เป็นตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างมีมาก่อนจะมีการวิจัย เช่น อายุ เพศ ระดับสติปัญญา ความถนัด เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว เป็นต้น
    2. จากวิธีดำเนินการทดลอง และการทดสอบในการวิจัยเชิงทดลอง เช่น ความผิดพลาดในวิธีดำเนินการ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ เวลาที่ใช้ทดสอบ เป็นต้น
    3. จากแหล่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เช่นเสียงรบกวน สถานที่ไม่เหมาะสมและมีตัวแปรอีกประเภทหนึ่ง ที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม แต่เราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงไม่สามารถควบคุมได้ ตัวแปรเหล่านี้เรียกว่า ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เช่น ภาวะสุขภาพ ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น ความโกรธ แรงจูงใจ เป็นต้น

โครงการออกแบบโลโก้ EACC

  การออกแบบโลโก้ EACC  (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท แรงบัลดาลใจในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากแบบเดิมที่เคยมี นำมาใส่สีใหม่ให้ดูมีมิติและทันสมัยมากขึ้น ให้ทันกับยุคและสมัยที่เปลี่ยนไป ใช้เส้นสิบเส้นสื่อความหมายถึงแต่ละประเทศที่เข้ามาประชุมในงานครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีการ Downlond wordpressthai.com

รูปภาพจากwordpressthai.com
         วิธีการ Downlond wordpressthai.com ให้ Search หาคำว่า wordpressthai.com ใน Google แล้วหาคำว่า เวิร์ดเพรสไทย ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น โดยผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าหน้าเว็บแล้วให้หาคำว่า downlond และทำตามขั้นตอน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

.docx คืออะไร

 .docx คือ นามสกุลไฟล์เอกสาร ของโปรแกรม Microsoft Word  ซึ่งเวอร์ชั่นที่สามารถเปิดอ่านไฟล์นามสกุลนี้ได้ ต้องเป็น  Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไป ส่วนเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าอย่าง เวอร์ชั่น 2003 นั้นไม่สามารถเปิดอ่านได้ แต่หากต้องการให้ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2003 นั้นเปิดไฟล์ .docx ได้ ก็ต้องลงโปรแกรมเสริม ชื่อโปรแกรม Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2003 ทำงานได้เสมือนเป็น เวอร์ชั่น 2007 และทำให้ Microsoft office 2003 สามารถเปิดไฟล์ .pptx และ .xlsx ได้อีกด้วย
      นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถใช้เปิด ไฟล์ .docx ได้ เช่น Openoffice, Word Reader เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง: http://www.manacomputers.com

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประเภทนักศึกษา

ตัวอย่างตารางรายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตัวอย่างตารางรายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งผู้วิจัยโครงการนี้มีความสนใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย จึงได้ชื่อโครงการวิจัย โครงการออกแบบลายเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยคลิกเพื่อดูตัวอย่างโครงการวิจัย การออกแบบลายเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

แปลข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี

  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต USB ในอนาคตจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็วเป็นสองเท่า
ข้อกำหนดใหม่ของการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB เพื่อ 10Gbps (บิตต่อวินาที) Implementers USB ซึ่งเป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูล ประกาศที่จะพัฒนาUSBตัวนี้ขึ้น และจะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง
         ความเร็วในการปรับปรุงวิธีการที่ผู้ใช้จะสามารถที่จะย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาในเวลาที่สั้นลง จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงไฟล์วิดีโอ USB 3.0 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ 5Gbps เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีพอร์ต USB 3.0 ในขณะที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีพอร์ต Micro-USB บนพื้นฐานของ 2.0 คุณสมบัติเก่าและช้ากว่า แต่จะมีการพัฒนาอุปกรณ์มือถือจะได้รับอัตราการส่งสัญญาณได้เร็วขึ้นด้วยไมโครพอร์ต USB 3.0 ในอนาคต

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่4เมษายน2556

- แจ้งการสอบล่วงหน้า คือวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยกำหนดวันที่สอบได้ในโปรแกรม Google Calendar การใช้งานคือ
1. ค้นหาเหตุการณ์ในปฏิทินได้ ตามที่เราได้เคยสร้างไว้ ในช่องค้นหา
2. Share คือ แชร์ข้อมูลของปฏิทินให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูได้
3. Agenda คือ กำหนดการ
4. Expand All คือ การขยายข้อมูลว่ามีบุคคลใดเข้ามาดู หรือแสดงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
5. Collapse All คือ การย่อข้อมูล
6. Calendar คือ ข้อมูลปฏิทินของเราเอง
7. Other Calendar คือ รายการปฏิทินอื่น

8. Repeat คือ การกำหนดตั้งค่ารายละเอียดของกิจกรรม โดยลงรายละเอียด ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี โดยใส่วันที่เราจะซ้ำเหตุการณ์ที่เรากำหนด
9. Calendar คือปฏิทิน โดยจะมีให้เราเลือกรูปแบบต่างๆของปฏิทิน เช่น ครอบครัว การทำงาน ส่วนตัว

การบ้านทุกสัปดาห์ของทุกคนทุกกลุ่ม-บันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บูรณาการกัน ในวิชาที่ผศ.ประชิด ทิณบุตร สอน

        กิจกรรมการพัฒนาและฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน: ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาต่างๆช่วยกันทำงานสืบค้นแหล่งเรียนรู้ โดยแจ้งที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ืั้ เกี่ยวข้องในการเรียนใน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Arti3413),วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ (Artd2304) วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์(Arti3319)  คนละอย่างน้อย 1 แหล่งต่อสัปดาห์ โดยไม่ให้ซ้ำสาระเนื้อหาที่มีอยู่ในหน้านี้อยู่ก่อนแล้ว (5 คะแนน) ประเมินผล 2 ครั้ง ครึ่งเทอม และปลายเทอม รวม 12 ครั้ง กรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบ 
-http://www.arip.co.th/news.php?id=416523 เป็นข่าวของGoogle  ที่ยังคงรุกหนักอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาแอพฯ ต่างๆ ที่ทำงานบนอุปกรณ์โมบาย หลังจากประกาศอัพเดท Google Translate บน Android ให้แปลออฟไลน์ได้ ล่าสุดเอาใจสาวก iOS ด้วยการอัพเดท Gmail ทั้งอินเตอร์เฟซ และคุณสมบัติการทำงานใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นบน iPhone และ iPad ติดตามต่อในลิงค์ด้านบน
-http://www.arip.co.th/news.php?id=416543 เป็นข่าวของGoogle เผยแผนที่ขุมทรัพย์ เรื่องสนุกๆที่คุณสามารถค้นหาแหล่งขุมทรัพย์ของโจรสลัดที่อาจแฝงอยู่ตามพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ น่าตื่นเต้นแบบนี้จะช้าได้อย่างไรล่ะ ติดตามต่อในลิงค์ด้านบน
-http://www.dailynews.co.th/technology/194671 เป็นข่าวที่เตือนสาวกมือถือ ป้องกันตัวเอง จากอาชญากรไซเบอร์ ติดตามต่อในลิงค์ด้านบน
-http://www.arip.co.th/news.php?id=416453 เป็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์ คนที่เพิ่งซื้อ Samsung Galaxy S3 ไปไม่เท่าไหร่อาจเจ็บใจเล็กน้อย เมื่อเห็นเจ้า Galaxy S4 มาเปิดตัวกันไปไม่กี่วันนี้ แต่ก็อย่าเพิ่งถอนหายใจกันไปเพราะมีข่าวว่าฟีเจอร์บางตัวใน S4 ผู้ที่ใช้ S3 มีสิทธิ์ได้ใช้หมือนกัน
ติดตามต่อในลิงค์ด้านบน

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์1-2

       การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน3/2556 สัปดาห์ที่1-2 ศึกษาเรื่อง camtasia studio6 วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง และแนะนำเรื่องการเรียนการสอนในเทอมนี้ และมีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียนในเว็บhttp://chandraonline.chandra.ac.th/ และการใช้Google+ในการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งช่องทางในการศึกษาการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

     -รอบบ่าย แนะนำเรื่อง art thesis ในเว็บไซร์ การจัดหน้ากระดาษให้ถูกแบบฟอร์ม และเลือกแบบFontที่เค้าบังคับให้ใช้ ขั้นตอนการทำ Art Thesis วิธีการดำเนินการออกแบบ ขั้นตอนการศึกษาและนำเสนอที่มาของงานวิจัย ในเรื่องที่สนใจ และศึกษาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับเว็บblogspot